STEAMED OCTOPUS


10 octopuses

95'

Thành phần để chuẩn bị


Defrosted octopuses (1.000/1.200 g each): 10.100 g

Chuẩn bị và nấu ăn


Preheat the oven.

Place the octopuses on the trays and cook following the parameters (see pdf).
After the cooking, clean the octopuses under fresh running water removing skin, eyes and mouth and rinse properly.

Use to garnish appetizers or as ingredient in fish sauces.

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác