STEAMED CUTTLEFISH


10 cuttlefish

60'

Thành phần để chuẩn bị


Defrosted cuttlefish (500/600 g each): 6.500 g

Chuẩn bị và nấu ăn


Remove eyes and mouth of the cuttlefish and rinse it under fresh running water.

Preheat the oven.

Place the cuttlefish on the trays and cook following the parameters (see pdf).

Use to garnish appetizers or as ingredient in fish sauces.

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác