STEAMED CARROTS


25

11'

Thành phần để chuẩn bị


Fresh carrots: 3.750 g

Chuẩn bị và nấu ăn


Peel the carrots and cut them into 5-mm-thick slices.

Preheat the oven.

Place the slices on the trays and cook following the parameters (see pdf).
After cooking, chill at positive temperature.

Steamed carrots can be served au naturel, au gratin or sautéed as side dish or garnish.

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác