Sauteed mushrooms


21'

Thành phần để chuẩn bị


Frozen mixed mushrooms: 6.000 g
Garlic: 60 g
Minced parsley: 90 g
Olive oil: 300 g
Salt and pepper: 25 g

Chuẩn bị và nấu ăn


Preheat the oven.

Finely mince garlic and spread it evenly on the trays with oil and still frozen mushrooms. Add salt and pepper, put in the oven and cook following the parameters (see pdf).

At the end of the cooking season with fresh minced parsley and chill the product.

Sauteed mushrooms can be served as side dish or to decorate other dishes.

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác