ROAST PORK LOIN


40

150'

Thành phần để chuẩn bị


Fresh pork loin: 10.000 g
Minced rosemary: 100 g
Minced sage: 50 g
Fresh thyme: 30 g
Garlic: 70 g
Fine salt and pepper: 90 g
Olive oil: 250 g

Chuẩn bị và nấu ăn


Remove the fat and any butchering residuals from the loin, then tie tightly.

Mix minced aromatic herbs with garlic, salt and pepper. Pour olive oil on the loins, season with the aromatic mixture and place them on the trays.

Preheat the oven.

Put the trays in the oven. Insert the core probe in one loin and cook following the parameters (see pdf).

Serve as roast or as cold meat with vegetables.

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác