Mini croissants


54 pcs

16'

Thành phần để chuẩn bị


Frozen mini croissants (31 g):
54 pcs

Chuẩn bị và nấu ăn


Preheat the oven.

Place frozen croissants on the trays at the same distance from one another, then cook following the parameters (see pdf).

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác