Meringue


185 pcs

180'

Thành phần để chuẩn bị


Egg white: 300 g
Caster sugar: 300 g
Lemon juice: 2 g
Hazelnuts grain: 50 g
Sugar sprinkles: 35 g
Chocolate sprinkles: 40 g

Chuẩn bị và nấu ăn


Beat egg whites and sugar (300 g) for 15 minutes until stiff.

Continue mixing at the lowest speed for two minutes at most while adding lemon juice and the remaining sugar.

Use a pastry bag with star piping nozzle to shape medium-sized meringues, evenly distributed on the trays.
Garnish the meringues with sprinkles.

Put the trays in the oven without preheating.

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác