Meat skewers


24

23'

Thành phần để chuẩn bị


Mixed meat skewers: 8.340 g
Olive oil: 240 g
Garlic: 60 g
Rosemary: 25 g
Sage: 25 g
Thyme: 10 g
Salt and pepper: 90 g

Chuẩn bị và nấu ăn


Finely mince herbs and garlic, then mix with salt and pepper.

Spread the skewers on a tray, season with the herbs mixture, add oil and massage. Place the skewers on the grills.

Preheat the oven.

Put the grills in the oven and cook following the program (see pdf).

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác