GRILLED PORK CHOP


32

14'

Thành phần để chuẩn bị


Pork chops (180 g): 32 pcs
Garlic: 15 g
Rosemary: 10 g
Salt: 80 g
Black pepper: 5 g
Olive oil: 45 g

Chuẩn bị và nấu ăn


Mince garlic and aromatic herbs and mix them with salt and pepper.

Preheat the oven.

Season the pork chops evenly with the aromatic mixture and olive oil and place them on the grills. Put the grills in the oven and cook following the parameters (see pdf).

Serve with roast potatoes and gratin or grilled vegetables.

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác