Beef chuck eye roast


40

97'

Thành phần để chuẩn bị


Beef chuck eye roast: 9.560 g
Garlic: 40 g
Rosemary: 50 g
Sage: 30 g
Thyme: 20 g
Olive oil: 150 g
Salt: 80 g

Chuẩn bị và nấu ăn


Remove any excess fat from the meat. Prepare a mixture of minced herbs and garlic and add fine salt. Sprinkle evenly on the meat and massage with oil.

Preheat the oven and cook following the parameters (see pdf).

Serve with stewed vegetables and mashed potatoes.

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác