Baked potatoes


32

30'

Thành phần để chuẩn bị


Fresh potatoes: 7.635 g
Rosemary: 50 g
Sage: 50 g
Garlic: 100 g
Olive oil: 350 g
Salt and pepper: 30 g

Chuẩn bị và nấu ăn


Accurately wash the potatoes then peel and cut them into cubes of about 3/4 cm and cover them with cold water in a container to avoid oxidation.

Finely mince the aromatic herbs with garlic and mix them with fine salt and pepper.

Drain the potatoes very well and season with minced herbs and oil. Place them on the trays and bake following the parameters (see pdf).

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng các cookie. Bằng cách tiếp tục tìm kiếm, quý vị chấp nhận việc sử dụng chúng.. OK Thông Tin Khác